News and Events


Let Us Unite, Perform, Transform


 

LET US UNITE, PERFORM, TRANSFORM

 

Our celebration of the coming of Jesus should also mean for all of us a renewed life of unity in our aspiration to achieve a better future where every Filipino leads his/her life with pride, dignity, and sufficiency.

Ang pagdiriwang natin ng pagsilang ni Hesus ay dapat maging kasing-kahulugan din ng panibagong pagkakaisa ng mga Filipino upang makamtan ang hinahangad nating mas maayos na kinabukasan kung saan tayong lahat ay mamumuhay na may dangal, dignidad, at kasapatan.

Sa pagkakataong ito, harinawang ang mabuting pagbabago na nais nating makamit ay magsimulang umusbong at mag-ugat sa bawat isa sa atin -- para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating mga mahal sa buhay.  At, para sa ating minamahal na Pilipinas, gawin natin ang nararapat habang nanalangin, at manalangin habang gumagawa.  Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

This season, may that positive change we all aspire for begin and take root from within each of us -- for ourselves, our family, and all our loved ones.  And, for our beloved Philippines, let us perform as we pray, and pray as we perform.  For God helps only those who help themselves.

A Blessed Christmas to all!!!   (Isang Mapagpalang Pasko sa lahat!!!)

Back to News