News and Events


Our Continuing Aspirations


 

OUR CONTINUING ASPIRATIONS

Taun-taon, lahat ay binabati natin ng "Masaganang Bagong Taon" sa taus-pusong paghiling ng mabuting biyaya para sa ating kapwa. 

Sa pagpasok ng Bagong Taon, atin sanang hangarin ang kabutihan ng mas higit kaysa sa ating mga sarili.  Sa halip na batiin ang bawat isa, buong pagmamalaki nating ipahayag ang ating pagpapahalaga sa kapakanan ng ating Inang-Bansa.   Lahat nawa ng Filipino, dito at sa ibang panig ng mundo, ay maghangad na "Magkaisa, Gumawa, Magbago" -- at tulungan ang ating nag-iisa at mahal na bansang Pilipinas na maging matatag upang makalahok at mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng mga darating na taon sa pagsisimula nitong bagong siglo.

Every year, we greet each other "A Prosperous New Year" in warm friendship and sincere good wishes for our fellow men and fellow women. 

For this coming New Year, let us aspire for the betterment of something greater than ourselves.  Instead of wishing for graces for one another, let us all jointly strive for the well-being of our Motherland.  May we Filipinos, here and abroad, all "Unite, Perform, Transform" -- and help strengthen the capability of our beloved Philippines to compete and prevail over the challenges of the New Year and beyond.

We Wish You A More Prosperous New Year, Beloved Philippines!!!  (Nawa'y Higit Kang Umunlad sa Bagong Taon, Pilipinas Naming Mahal!!!)

Back to News